ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು : (K.G. ಯಿಂದ P.G. ವರೆಗೆ)

 • ಇಡ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (1916)

  (Iddya  Vidyadayinee Higher Primary School, Surathkal)

 • ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೈರ್ಪಾಡಿ, ಕುಳಾಯಿ. (1937)

  (Sri Venkatramaa Higher Primary School, Mairpady, Kulai)

 • ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್. (1944)

  (Vidyadayinee High School, Surathkal)

 • ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (1991), CBSE (2016)

  (Vidyadayinee English Medium School, Surathkal)

 • ಗೋವಿಂದ ದಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಸುರತ್ಕಲ್ (2006)

  (Govinda  Dasa   Pre  University  College, Surathkal)

 • ಗೋವಿಂದ ದಾಸ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಸುರತ್ಕಲ್ (1967) - M.Com., (2012) & M.Sc.(2016)

  (Govinda  Dasa College,  Surathkal)

 • ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್, ( VIRAT ) ಸುರತ್ಕಲ್ (2009)

  Vidyadayinee  Institute  of  Agriculatural  and Rural  Development  (Vidyadayinee  Rural  Training )